Background Image

บริการของเรา

บริการรับเรื่องร้องเรียนออนไลน์

ลูกค้าสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาการซื้อขายออนไลน์
ที่เกิดขึ้นได้จากระบบอัตโนมัติ โดยเลือกปัญหาจากระบบ
เช่น ไม่ได้รับสินค้า ได้รับสินค้าชำรุด ได้รับสินค้าล่าช้า หรือปัญหาเกี่ยวกับการจ่ายเงิน เป็นต้น

บริการเจรจาออนไลน์

TalkDD เป็นมิติใหม่แห่งการเจรจาในบรรยากาศที่เป็นมิตร ซึ่งจะเปิดโอกาศให้ลูกค้าและร้านค้าเจรจากันผ่านระบบอัตโนมัติ โดยที่ลูกค้าสามารถเลือกแนวทางการแก้ปัญหาที่ต้องการจากร้านค้าได้ โดยเลือกจากตัวเลือกในระบบ และร้านค้าสามารถตอบข้อเสนอของลูกค้าได้ในกรณีที่ร้านค้าเห็นด้วยกับข้อเสนอ แต่หากร้านค้าไม่เห็นด้วย สามารถส่งคำร้องแย้งมาที่ลูกค้าได้ผ่านระบบอัตโนมัติ

บริการการประนอมข้อพิพาทออนไลน์

หากลูกค้าและร้านค้าไม่สามารถตกลงกันได้ในขั้นตอนการเจรจา ระบบจะเข้าสู่กระบวนการประนอมข้อพิพาทออนไลน์ ซึ่งเป็นกระบวนการที่มีบุคคลที่ 3 ซึ่งคือผู้ประนอมข้อพิพาท (Mediator) เข้ามาทำหน้าที่ช่วยเหลือคู่พิพาทในกระบวนการเจรจาต่อรอง มีลักษณะสำคัญคือ การดำเนินการจะต้องเริ่มต้นและดำเนินไปบนพื้นฐานความสมัครใจของคู่พิพาท รักษาความลับ และไม่มุ่ง หาข้อสรุปถูกผิด แต่ส่งเสริมให้คู่พิพาทแสวงหาทางออกร่วมกัน

ปัจจุบันการประนอมข้อพิพาทเป็นกระบวนการที่ได้รับความนิยมในระดับสากล ด้วยลักษณะเด่นดังนี้
- รวดเร็ว
- ไม่ซับซ้อน
- ประหยัดค่าใช้จ่าย
- รักษาความลับและความสัมพันธ์ของคู่กรณี