Background Image

​Ensogo ปิดตัวลงกระทันหัน ควรทำอย่างไร? | ข่าวสาร

Post Image
22 June 2016

​Ensogo ปิดตัวลงกระทันหัน ควรทำอย่างไร?


Ensogo ปิดตัวลงกระทันหัน ควรทำอย่างไร?
ตามคำแนะนำของ ETDA Facebook ได้ให้กรณีนี้ไว้ว่า
“ในการประกาศขายสินค้าหรือบริการ (Deal) ผ่านเว็บไซต์หรือช่องทางของ Ensogo นั้น Ensogo ทำหน้าที่เป็นเพียงสื่อกลางหรือตัวแทนในการโฆษณาสินค้าและบริการเท่านั้น ดังนั้น ธุรกรรมที่เกิดขึ้นผ่านช่องทางของ Ensogo จึงถือว่าเป็นธุรกรรมระหว่างเจ้าของสินค้า/บริการกับผู้บริโภคโดยตรง
อย่างไรก็ตาม ปรากฏว่า เจ้าของสินค้า/บริการบางรายที่ลงโฆษณาผ่านช่องทางของ Ensogo จะออกมาปฏิเสธการใช้คูปองของ Ensogo ภายหลังจากที่ Ensogo ปิดตัวลง โดยอ้างเหตุว่า เจ้าของสินค้า/บริการไม่สามารถเข้าระบบ Merchant ของ Ensogo ได้ หรือเจ้าของสินค้า/บริการไม่อาจเรียกเก็บเงินจาก Ensogo ในภายหลังได้ ETDA ขอเรียนว่า ประเด็นดังกล่าวเป็นกรณีที่เจ้าของสินค้า/บริการจะต้องไปเรียกเก็บเงินจาก Ensogo เองโดยตรง โดยไม่สามารถอ้างเหตุการปิดตัวของ Ensogo เพื่อไม่ให้บริการ หรือส่งมอบสินค้าแก่ผู้บริโภคได้ เพราะธุรกรรมระหว่างเจ้าของสินค้า/บริการ และผู้บริโภค ถือว่าเกิดขึ้นโดยสมบูรณ์ตามกฎหมายแล้วดังนั้น ในส่วนของเงิน Ensogo Cash ที่ประชาชนซื้อโดยตรงจาก Ensogo ประชาชนย่อมมีสิทธิตามกฎหมายในการฟ้องร้อง เรียกเงินคืนจาก Ensogo ได้โดยตรง”
แนวทางในการดำเนินการ
1. เจ้าของสินค้า/บริการ
ดังที่ได้เรียนให้ทราบข้างต้นว่า ธุรกรรมที่ทำผ่านเว็บไซต์ Ensogo เกิดขึ้นจากการที่เจ้าของสินค้า/บริการลงโฆษณาผ่านทางช่องทางของ Ensogo ดังนั้น จึงถือว่า Deal ที่เกิดขึ้นเป็นธุรกรรมระหว่างเจ้าของสินค้า/บริการและผู้บริโภคโดยตรงตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยเจ้าของสินค้า/บริการไม่สามารถปฏิเสธการใช้คูปองหรือให้บริการแก่ผู้บริโภคที่ซื้อ Deal นั้นๆ ได้
อย่างไรก็ตาม เจ้าของสินค้า/บริการควรจะต้องยื่นหนังสือหรือดำเนินการทางกฎหมายที่จำเป็นต่อ Ensogo เพื่อเรียกเงินค่าสินค้าหรือบริการที่ผู้บริโภคได้ชำระผ่านช่องทางของ Ensogo โดยเร็วที่สุด
2. ผู้บริโภค
ผู้บริโภคย่อมได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายในการใช้คูปองหรือ Deal ที่ตนเองซื้อมาผ่านช่องทางของ Ensogo ตามโฆษณาที่ประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของ Ensogo ทั้งนี้ หากเจ้าของสินค้า/บริการรายใดปฏิเสธการให้สินค้าหรือบริการ ผู้บริโภคสามารถร้องเรียนเรื่องดังกล่าวไปยังเบอร์ 1212 ซึ่งเป็นศูนย์กลางในการดูแลเรื่องนี้ หรือ สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค โทร 1166
แต่อย่างไรก็ตาม หากผู้บริโภคไม่ประสงค์ที่จะรับสินค้า/บริการจากเจ้าของสินค้า/บริการอีกต่อไป ผู้บริโภคย่อมมีสิทธิตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค (ตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจบัตรเครดิตเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2556 ในการขอยกเลิกการซื้อสินค้าหรือขอรับบริการภายใน 45 วันนับแต่วันที่ๆ ซื้อหรือขอรับบริการ หรือภายใน 30 วันนับแต่วันถึงกำหนดการส่งมอบหรือบริการ
ถ้าผู้บริโภคพิสูจน์ได้ว่าไม่ได้รับสินค้าหรือไม่ได้รับบริการ ในกรณีดังกล่าว ขอให้ผู้บริโภคแจ้งเรื่องไปยังธนาคารเจ้าของบัตรเครดิต เพื่อขอให้ระงับการจ่ายเงินไปยัง Ensogo
 
คดีอย่าง Ensogo เกิดขึ้นได้บ่อยครั้งในการซื้อขายของในโลกออนไลน์ ที่การควบคุมทำได้อย่างจำกัด
เราจะป้องกันปัญหาทำนองนี้ในอนาคตได้อย่างไร?
Ensogo เป็นเหมือน Marketplace บนโลกออนไลน์ที่รวมผู้ซื้อผู้ขายเอาไว้ด้วยกัน ซึ่งส่วนใหญ่ออนไลน์ Marketplace ในเมืองไทย มีแต่กระบวนการ Customer service เบื้องต้น โดยการคืนเงิน หรือบล็อกร้านค้าที่มีปัญหา ในขนาดที่ต่างประเทศ โดยเฉพาะในยุโรปจะมีระบบที่เรียกว่า “ODR หรือ Online Dispute Resolution System” มารองรับการประนอมข้อพิพาทเบื้องต้นตามหลักกฎหมายอีกชั้นนึง เพื่อป้องกันเหตุกระทบอย่างเช่น ในกรณีผลกระทบที่เกิดจากการปิดตัวลงของตลาดกลางอย่าง Ensogo
THAC จึงผลักดันกระบวนการระงับข้อพิพาททางเลือก โดย TalkDD - The 1st Online Dispute Resolution in Thailand เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการนำ Online Marketplace ผู้ซื้อและผู้ขายมาอยู่ที่เดียวกัน เพื่อหาทางออกในการพูดคุยเพื่อยุติปัญหาข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้น
นอกจากนี้ในบทบาทของ THAC การประนอมข้อพิพาท (Mediation) เป็นบริการหลักด้านหนึ่งของ Alternative Dispute Resolution (ADR)
THAC ยินดีเป็นตัวกลางในการประนอมข้อพิพาทที่เกิดขึ้น โดยผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการฝึกฝนมาโดยเฉพาะในการประนอมข้อพิพาท
ร้านค้าออนไลน์ หรือ Marketplace ที่สนใจนำ ODR ไปใช้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการซื้อขายสินค้าออนไลน์สามารถสมัครสมาชิกได้ที่นี้เลยค้ะ