Background Image

บริการของเรา สำหรับลูกค้า

“TalkDD จะช่วยคุณจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นจากการซื้อขาย”

          TalkDD ทำให้ลูกค้ามีความมั่นใจในร้านค้าเพิ่มขึ้น เพราะสามารถร้องเรียนได้เมื่อเกิดข้อพิพาทในการซื้อของออนไลน์ โดยสามารถแจ้งให้ร้านค้ารับรู้ถึงปัญหาที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งเสนอแนวทางการแก้ปัญหาที่ตนต้องการให้ร้านค้าดำเนินการจัดการแก้ไข 

          TalkDD จะทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการรับเรื่องร้องเรียนและให้พื้นที่เจรจากับร้านค้า เมื่อไม่ได้รับความสะดวกในการซื้อสินค้าออนไลน์

          สำหรับลูกค้าที่เผชิญกับปัญหาเกี่ยวกับการซื้อสินค้าออนล์ไลน์ ธุรกรรมออนไลน์ของคุณจะได้รับการดูแลจากปัญหาเหล่านี้

               •    ไม่ได้รับสินค้าและบริการ


               •    สินค้าเสียหายหรือสินค้าชำรุด / บริการ

               •    สินค้า/บริการไม่ตรงตามที่สั่ง

               •    ได้รับสินค้าล่าช้า

               •    ปัญหาเรื่องจำนวนเงินที่ต้องชำระ

          และหากลูกค้าและร้านค้าไม่สามารถเจรจาตกลงได้กันได้ ระบบจะเข้าสู่กระบวนการประนอมข้อพิพาท ออนไลน์ ซึ่งเป็นกระบวนการที่มีบุคคลที่ 3 ซึ่งคือผู้ประนอมข้อพิพาท (Mediator) เข้ามาทำหน้าที่ช่วยเหลือคู่พิพาทในกระบวนการเจรจาต่อรอง มีลักษณะสำคัญคือ การดำเนินการจะต้องเริ่มต้นและดำเนินไปบนพื้นฐานความสมัครใจของคู่พิพาท รักษาความลับ และไม่มุ่ง หาข้อสรุปถูกผิด แต่ส่งเสริมให้คู่พิพาทแสวงหาทางออกร่วมกัน