Background Image

Terms of use for Customers


ข้อกำหนดและเงื่อนไข – สำหรับลูกค้า

 
1. ข้อมูลทางกฎหมาย
TalkDD เป็นระบบที่มีอยู่บนอินเตอร์เน็ตและจดทะเบียนภายใต้ ที เอช เอ ซี สถาบันอนุญาโตตุลาการ โดยระบบได้รับการออกแบบและพัฒนาขึ้นมาเพื่อจัดการดูแลข้อร้องเรียนของลูกค้าในเรื่องข้อพิพาทออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายสินค้าและบริการต่าง ๆ รวมถึงเพื่อทำการประนอมข้อพิพาทผ่านอินเตอร์เน็ตระหว่างลูกค้าและร้านค้าออนไลน์ ในกรณีที่ร้านค้าออนไลน์สมัครเป็นสมาชิกระบบ TalkkDD
ที เอช เอ ซี สถาบันอนุญาโตตุลาการ ตั้งอยู่ที่ชั้น 26 อาคารภิรัชน์ ทาวเวอร์ เลขที่ 689 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110 ประเทศไทย


     ●     อีเมล: [email protected] ;

     ●     โทร: +662 018 1615

2. การใช้งาน TalkDD
ถึงแม้ว่า TalkDD คือระบบที่ให้ความช่วยเหลือผู้ใช้งานในเรื่องข้อพิพาทที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายออนไลน์ แต่ TalkDD ก็ไม่สามารถรับประกันได้ว่าทาง TalkDD จะสามารถระงับข้อพิพาททั้งหมดที่ผ่าน TalkDD ได้อย่างประสบความสำเร็จ ซึ่งผู้ใช้งานได้ทำความเข้าใจและยอมรับแล้วว่า TalkDD ไม่ต้องรับผิดในเรื่องใด ๆ ก็ตามที่เกี่ยวข้องกับข้อพิพาทและข้อร้องเรียนต่าง ๆ ทั้งหมด และ TalkDD ไม่มีข้อผูกพันในการแจ้งผลในการให้ความช่วยเหลือในเรื่องข้อร้องเรียนผ่านระบบ TalkDD
สาเหตุในการปฏิเสธข้อร้องเรียนที่ TalkDD มีดังนี้


     ●     ข้อร้องเรียนเป็นอันตรายหรือไม่มีมูลเหตุแห่งคดี

     ●     ข้อร้องเรียนไม่เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของสถาบันอนุญาโตตุลาการเรื่องการระงับข้อพิพาทออนไลน์ (ODR) สำหรับการทำธุรกรรมทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2558 (2015);

     ●     ข้อเรียกร้องได้รับการไต่สวนหรือกำลังอยู่ในการไต่สวนโดยหน่วยงานการระงับข้อพิพาททางเลือก (ADR) หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งหรือโดยศาลแพ่ง

     ●     การไต่สวนข้อเรียกร้องดังกล่าวอาจก้าวก่ายการทำงานตามที่มีผลบังคับใช้ของหน่วยงาน ADR
 
 
3. คุณสมบัติของผู้ใช้งาน
ระบบ TalkDD มีความประสงค์ที่จะให้บริการกับผู้ใช้งานที่มีอายุ 20 ปี ขึ้นไป เท่านั้น ห้ามมิให้ผู้ใดก็ตามที่อายุต่ำกว่า 20 ปี เข้าถึงหรือใช้งาน TalkDD โดยเด็ดขาด โดยในการเข้าถึงหรือการใช้งาน TalkDD ผู้ใช้งานจะต้องยืนยันว่าตนเองมีอายุ 20 ปี ขึ้นไป และผู้ใช้งานรับรองว่า  


     ●     ผู้ใช้งานรับทราบเงื่อนไขและข้อกำหนดที่มีขึ้นก่อนซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้ระบบแล้ว

     ●     ผู้ใช้งานได้อ่านและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่กำกับควบคุมการใช้งานระบบ กล่าวคือ ข้อกำหนดการใช้งาน นโยบายความเป็นส่วนตัวและกฎระเบียบการระงับข้อพิพาทออนไลน์ของ THAC (กฎระเบียบ ODR)

     ●     ผู้ใช้งานมีทักษะต่าง ๆ ทั้งหมดที่จำเป็นในการเข้าถึงและใช้ระบบ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ และ 

     ●     ผู้ใช้งานตกลงว่าการยอมรับข้อตกลงการใช้งานทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายสามารถใช้ในการพิสูจน์ข้อเท็จจริงแบบเดียวกันกับการเอกสารหลักฐาน  

     ●     ผู้ใช้งานตกลงว่าบุคคลที่สาม อันได้แก่ ร้านค้า ผู้ประนอมข้อพิพาท และเจ้าหน้าที่ของระบบ TalkDD มีสิทธิในการเข้าถึงบริการ  TalkDD และข้อมูลอันเกี่ยวข้องกับข้อพิพาทของผู้ใช้งาน
ในการเข้าถึงระบบ TalkDD ผู้ใช้งานควรมี: 


     ●     การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตความเร็วสูง (อย่างน้อย 1 Mbps)

     ●     คอมพิวเตอร์ และ/หรือ แทปเล็ต หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ และ

     ●     อีเมล

4. การบังคับใช้
ข้อกำหนดนี้ให้มีผลผูกพันผู้ใช้งานนับตั้งแต่ที่กดยอมรับการเป็นสมาชิก TalkDD โดยถือว่าสมาชิกได้อ่านและยอมรับข้อกำหนดการใช้งานนี้แล้วในวันที่แรกที่ใช้งาน TalkDD ในทุกกรณี

5. การเข้าถึงระบบ
ผู้ใช้งานสามารถใช้งาน TalkDD ได้โดยการเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ทำงานร่วมกันได้  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ทำงานร่วมกันได้ เช่น คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ คอมพิวเตอร์โน้ตบุค หรือสมาร์ทโฟน เป็นต้น ในการใช้ platform ผู้ใช้งานจะต้องเข้าถึงระบบโดยผ่านอินเตอร์เน็ต

6. ข้อกำหนดทางเทคนิค
ระบบ TalkDD จะรับรองให้ระบบสามารถเข้าใช้งานได้โดยตลอดเวลาในระดับที่เป็นไปได้ ระบบ TalkDD จะไม่รับผิดชอบการสูญเสียหรือข้อร้องเรียนใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการหยุดชะงักและการไม่สามารถเข้าถึงระบบและบริการของ TalkDD โดยที่ TalkDD จะไม่รับผิดในความเสียหายทุกรณีที่อาจเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลง และ/หรือ การไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราวหรือการปิดส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของเว็บไซต์หรือระบบโดยถาวร

7. การปฏิเสธความรับผิดชอบ
 เว็บไซต์ และบริการของ TalkDD นั้นจัดเตรียมให้ไว้ “ตามควร” โดยไม่มีการรับรองใด ๆ อย่างชัดเจนหรืออย่างเป็นนัย โดยที่  TalkDD ไม่รับรองว่าเว็บไซต์ ระบบ และบริการของ TalkDD จะตรง
กับความต้องของผู้ใช้งานหรือพร้อมใช้งานอย่างปลอดภัยโดยไม่มีการรบกวนหรือไม่มีข้อผิดพลาดใด ๆ

8. การจำกัดความรับผิด
ผู้ใช้งานรับทราบและยอมรับว่าความเสี่ยงทั้งปวงตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาตซึ่งเกิดขึ้นจากการเข้าถึงและการใช้งาน เว็บไซต์ ระบบ และบริการของ TalkDD ยังคงเป็นความเสี่ยงของผู้ใช้งาน ไม่มีกรณีใด ๆ ที่ความรับผิดจะตกเป็นของ TalkDD หรือมีความเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดต่างๆ  เหล่านี้หรือที่เกิดจากการใช้หรือการไม่สามารถใช้งานระบบและบริการของ TalkDD

9.  หน้าที่รับผิดชอบ
ผู้ใช้งานตกลงใช้ระบบ TalkDD และบริการต่าง ๆ รวมถึงการใช้งานและการเข้าถึงข้อมูลต่างๆต้องเป็นไปตามกฎหมายไทย รวมถึงแต่ไม่จำกัดสิทธิตามกฎหมาย โดยให้เป็นไปตามหลักความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน หลักคุณธรรม และสิทธิของบุคคลที่สาม 
ผู้ใช้งานตกลงที่จะไม่ขัดขวางการใช้งานในระบบของผู้ใช้งานรายอื่น ๆ และจะไม่เข้าใช้งานโดยบัญชีผู้ใช้งานของผู้อื่น รวมถึงส่วนของเว็บไซต์ที่ไม่ได้รับอนุญาต
TalkDD จะไม่รับผิดชอบต่อการทำงานผิดปกติใด ๆ ของระบบ  รวมถึงการสูญเสีย หรือการเรียกร้องอันเกิดจากเหตุสุดวิสัย

10. ทรัพย์สินทางปัญญา
ทรัพย์สินทางปัญญาในระบบ TalkDD ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบวรรณกรรมหรือศิลปกรรม ทรัพย์สินทางด้านอุตสาหกรรมหรือความรู้เชิงปฏิบัติการ (know-how) และทักษะต่าง ๆ ถือเป็นลิขสิทธิ์ของ ที เอช เอ ซี สถาบันอนุญาโตตุลาการทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียว ห้ามมิให้ผู้ใดทำซ้ำ และ/หรือการนำไปผลิตซ้ำ ดัดแปลงในส่วนเนื้อหาไม่ว่าจะเป็นทั้งหมดหรือบางส่วนในระบบการระงับข้อพิพาทออนไลน์ TalkDD ของ ที เอช เอ ซี สถาบันอนุญาโตตุลาการ โดยไม่ได้รับการอนุญาตเป็นหนังสือจาก ที เอช เอ ซี สถาบันอนุญาโตตุลาการ หรือนำข้อมูลออกเผยแพร่ต่อสาธารณชน หรือกระทำการอื่นใดที่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของ ที เอช เอ ซี สถาบันอนุญาโตตุลาการ 

11. การระงับข้อพิพาท
ผู้ใช้งานมีสิทธิ์ในการเพิกถอนข้อพิพาทจากกระบวนการระงับข้อพิพาทผ่าน TalkDD platform  ได้ตลอดเวลาในกรณีที่ผู้ใช้งานไม่พอใจกับการดำเนินการของกระบวนการดังกล่าว นอกจากนี้ ผู้ใช้งานยังมีสิทธิในการปฏิเสธวิธีระงับข้อพิพาทที่นำเสนอตามกฎระเบียบ ODR ของ TalkDD อีกด้วย การใช้งาน platform รวมถึงความเป็นไปได้สำหรับคู่สัญญาที่จะต้องขึ้นศาลแพ่งด้วย โดยที่ผู้ใช้งานตกลงและยอมรับว่าวิธีระงับข้อพิพาทที่นำเสนอผ่าน TalkDD platform อาจแตกต่างจากคำวินิจฉัยของศาลซึ่งนำข้อกำหนดทางกฎหมายมาปรับใช้ 

12. ความถูกต้องแม่นยำของข้อมูล
ผู้ใช้งานต้องรับรองว่าข้อมูลทั้งหมดที่ให้ไว้กับทาง TalkDD ในระหว่างระยะเวลาการใช้งานนี้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่ที่ข้อมูลเกี่ยวกับตัวผู้ใช้งาน และ/หรือ  กรณีพิพาทของผู้ใช้งานนั้นสมบูรณ์ครบถ้วนและถูกต้องแม่นยำ ผู้ใช้งานมีหน้าที่รับผิดชอบในการแจ้งกับทาง TalkDD ทันทีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือการปรับปรุงข้อมูลดังกล่าว

13. การยกเลิกข้อตกลงและการยกเลิกบัญชี 
หากผู้ใช้งานฝ่าฝืนข้อกำหนดใด ๆ ของข้อกำหนดการใช้งานที่มีอยู่ TalkDD มีสิทธิ์ระงับหรือยกเลิกบัญชีของผู้ใช้งานโดยไม่ต้องมีค่าชดเชยหรือการคืนเงินใด ๆ ภายในแปดวันหลังจากที่ได้ส่งอีเมลไปยังผู้ใช้งานเพื่อขอให้ผู้ใช้งานแก้ไขการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าว หรือโดยไม่ต้องมีการบอกกล่าวล่วงหน้าหากการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าวสามารถทำการแก้ไขได้ 
TalkDD มีสิทธิ์ระงับหรือยกเลิกบัญชีของผู้ใช้งานด้วยดุลยพินิจของ TalkDD แต่เพียงผู้เดียว โดยไม่ต้องทำการบอกกล่าวล่วงหน้าใด ๆ กับผู้ใช้งาน ในกรณีที่มีความเสี่ยงในเรื่องการใช้ข้อมูลอย่างไม่เหมาะสม พฤติกรรมที่ส่อไปในทางฉ้อโกงหรือการดำเนินการผิดกฎหมายใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งาน TalkDD ของผู้ใช้งาน

14. Changes to TalkDD Terms of Use
ในกรณีที่ทาง TalkDD ตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดการใช้งานนี้ ทาง TalkDD จะโพสต์การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวลงในหน้าโฮมเพจและในที่อื่น ๆ ที่ทาง TalkDD เห็นสมควร 
ในกรณีที่เป็นผู้ใช้งานลงทะเบียนของ TalkDD ทาง TalkDD จะแจ้งความประสงค์ไปยังผู้ใช้งานและเปิดเผยการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดต่อผู้ใช้งานผ่านอีเมลที่ส่งให้ล่วงหน้า 30 วัน ก่อนวันที่การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผลบังคับใช้ ในการใช้งาน TalkDD เป็นครั้งแรกหลังจากการเปลี่ยนแปลงที่ทำการบอกกล่าวดังกล่าวมีผลบังคับใช้ ผู้ใช้งานจะต้องยอมรับและยินยอมในข้อความที่แก้ไขใหม่ของข้อกำหนดการใช้งานดังกล่าว โดยที่ผู้ใช้งานจะได้รับการบอกกล่าวถึงการยอมรับข้อกำหนดการใช้งานที่มีการเปลี่ยนแปลงผ่านทางอีเมล

15. อำนาจในการระงับข้อพิพาท
ผู้ขอจดทะเบียนหรือสมัครสมาชิกจะต้องมีอำนาจในการระงับข้อพิพาท อำนาจในการเจรจาต่อรองและอำนาจในการเสนอข้อคิดเห็นและวิธีระงับข้อพิพาทต่าง ๆ 

16. กฎหมายที่ใช้ควบคุม 
กฎหมายที่ใช้ควบคุมในข้อกำหนดนี้คือกฎหมายไทย

17. การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดการใช้งาน
TalkDD ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ โดยไม่ต้องทำการบอกกล่าวล่วงหน้า 

18. การติดต่อ TalkDD
หากท่านมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับข้อกำหนดการใช้งานนี้ กรุณาติดต่อ TalkDD ที่ [email protected]