Background Image

Terms of use for Retailers


ข้อกำหนดและเงื่อนไข – ร้านค้าออนไลน์

 
1. ข้อมูลทางกฎหมาย 
TalkDD เป็นระบบที่มีอยู่บนอินเตอร์เน็ตและจดทะเบียนภายใต้ ที เอช เอ ซี สถาบันอนุญาโตตุลาการ โดยระบบได้รับการออกแบบและพัฒนาขึ้นมาเพื่อจัดการดูแลข้อร้องเรียนของลูกค้าในเรื่องข้อพิพาทออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายสินค้าและบริการต่าง ๆ รวมถึงเพื่อทำการประนอมข้อพิพาทผ่านอินเตอร์เน็ตระหว่างลูกค้าและร้านค้าออนไลน์ ในกรณีที่ร้านค้าออนไลน์สมัครเป็นสมาชิกระบบ TalkkDD
ที เอช เอ ซี สถาบันอนุญาโตตุลาการ ตั้งอยู่ที่ชั้น 26 อาคารภิรัชน์ ทาวเวอร์ เลขที่ 689 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110 ประเทศไทย


     ●     อีเมล: [email protected] ;

     ●     โทร: +662 018 1615

2. การใช้งาน TalkDD
TalkDD ให้บริการระงับข้อพิพาททางเลือกแบบออนไลน์ ซึ่งบริการระงับข้อพิพาททางเลือกแบบออนไลน์ คือ การดูแลจัดการข้อร้องเรียนออนไลน์ การเจรจาต่อรองทางออนไลน์และการประนอมข้อพิพาททางออนไลน์สำหรับลูกค้าของร้านค้าออนไลน์ที่สมัครเป็นสมาชิกของบริการ   TalkDD

3. ข้อกำหนดการใช้งาน 
ผู้สมัครสมาชิกมีสิทธิ์ในการใช้ TalkDD ตราบใดที่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ในข้อตกลงผู้ใช้งาน TalkDD  (ข้อตกลง) ซึ่งรวมถึงข้อกำหนดการใช้งาน TalkDD และตารางราคา TalkDD ที่สามารถนำมาปรับใช้ได้ โดยผู้ใช้งานรับรองว่า


     ●     ผู้ใช้งานมีความสิทธิทางกฎหมายที่จะ สามารถยอมรับและให้ความยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ 

     ●     ผู้ใช้งานต้องมีอุปกรณ์เครื่องมือที่จำเป็นในการเข้าถึงระบบ TalkDD

     ●     ผู้ใช้งานมีอีเมล์ที่สามารถใช้งานและสามารถติดต่อได้ในระหว่างระยะเวลาการเป็นสมาชิกของ  TalkDD และ

     ●     ผู้ใช้งานตกลงว่าสัญญาประนีประนอมยอมความที่ได้ทำการประนีประนอมระหว่างคู่สัญญาสามารถใช้พิสูจน์ข้อเท็จจริงได้ เช่นเดียวกันกับเอกสารสัญญาตามกฎหมาย  

     ●     ผู้ใช้งานตกลงว่าบุคคลที่สาม อันได้แก่ ลูกค้า ผู้ประนอมข้อพิพาท และเจ้าหน้าที่ของระบบ TalkDD มีสิทธิในการเข้าถึงบริการ  TalkDD และข้อมูลอันเกี่ยวข้องกับข้อพิพาทของผู้ใช้งาน

4. การปฎิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไข
ผู้ใช้งานมีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ทั้งหมดของสัญญานี้รวมไปถึงกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ที่สามารถนำมาปรับใช้ได้ การปฏิบัติดังกล่าวให้หมายความรวมไปถึง การปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 

5. การบังคับใช้
ข้อกำหนดนี้ให้มีผลผูกพันผู้ใช้งานนับตั้งแต่ที่กดยอมรับการเป็นสมาชิก TalkDD โดยถือว่าสมาชิกได้อ่านและยอมรับข้อกำหนดการใช้งานนี้แล้วในวันที่แรกที่ใช้งาน TalkDD ในทุกกรณี

6. การเข้าระบบ
ผู้ใช้งานสามารถใช้งาน TalkDD ได้โดยการเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ทำงานร่วมกันได้  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ทำงานร่วมกันได้ เช่น คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ คอมพิวเตอร์โน้ตบุค หรือสมาร์ทโฟน เป็นต้น ในการใช้ platform ผู้ใช้งานจะต้องเข้าถึงระบบโดยผ่านอินเตอร์เน็ต

7. ข้อกำหนดทางเทคนิค
ระบบ TalkDD จะรับรองให้ระบบสามารถเข้าใช้งานได้โดยตลอดเวลาในระดับที่เป็นไปได้ ระบบ TalkDD จะไม่รับผิดชอบการสูญเสียหรือข้อร้องเรียนใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการหยุดชะงักและการไม่สามารถเข้าถึงระบบและบริการของ TalkDD โดยที่ TalkDD จะไม่รับผิดในความเสียหายทุกรณีที่อาจเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลง และ/หรือ การไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราวหรือการปิดส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของเว็บไซต์หรือระบบโดยถาวร

8. การรักษาความลับ
ผู้ใช้งานมีหน้าที่รับผิดชอบในการเก็บรักษารหัสผ่านและผลของการเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้อื่น การใช้งานระบบ ที่มาจากรหัสผ่านของผู้ใช้งานแม้จะโดยบุคคลอื่นจะถือเสมือนเป็นการใช้งานโดยผู้ใช้งาน 

9. หน้าที่รับผิดชอบ
ผู้ใช้งานตกลงใช้ระบบ TalkDD และบริการต่าง ๆ รวมถึงการใช้งานและการเข้าถึงข้อมูลต่างๆต้องเป็นไปตามกฎหมายไทย รวมถึงแต่ไม่จำกัดสิทธิตามกฎหมาย โดยให้เป็นไปตามหลักความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน หลักคุณธรรม และสิทธิของบุคคลที่สาม 
ผู้ใช้งานตกลงที่จะไม่ขัดขวางการใช้งานในระบบของผู้ใช้งานรายอื่น ๆ และจะไม่เข้าใช้งานโดยบัญชีผู้ใช้งานของผู้อื่น รวมถึงส่วนของเว็บไซต์ที่ไม่ได้รับอนุญาต
TalkDD จะไม่รับผิดชอบต่อการทำงานผิดปกติใด ๆ ของระบบ  รวมถึงการสูญเสีย หรือการเรียกร้องอันเกิดจากเหตุสุดวิสัย

10. ค่าธรรมเนียม TalkDD
การใช้งาน TalkDD จะต้องมีการชำระค่าธรรมเนียม ซึ่งราคาค่าธรรมเนียมสำหรับบริการต่าง ๆ นั้นขึ้นอยู่กับอัตราค่าธรรมเนียมที่กำหนดไว้ อัตราตารางค่าธรรมเนียมเป็นไปตามอัตราที่กำหนด ณ วันที่สมัครใช้บริการ โดยไม่สามารถคืนเงินได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ตาม

11. ร้านค้าที่เกี่ยวข้อง
สัญญานี้มีผลบังคับใช้ทั้งกับผู้สัครใช้งานและร้านค้าต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง (associated shops) ที่ลงทะเบียนกับ TalkDD ทั้งนี้ หากร้านค้ากดยอมรับสัญญานี้ เท่ากับว่าร้านค้าได้ยืนยันว่าร้านค้าที่เกี่ยวข้องทั้งหมดยอมรับและยินยอมพันธสัญญาภายใต้สัญญาฉบับนี้ 

12. ทรัพย์สินทางปัญญา
ทรัพย์สินทางปัญญาในระบบ TalkDD ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบวรรณกรรมหรือศิลปกรรม ทรัพย์สินทางด้านอุตสาหกรรมหรือความรู้เชิงปฏิบัติการ (know-how) และทักษะต่าง ๆ ถือเป็นลิขสิทธิ์ของ ที เอช เอ ซี สถาบันอนุญาโตตุลาการทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียว ห้ามมิให้ผู้ใดทำซ้ำ และ/หรือการนำไปผลิตซ้ำ ดัดแปลงในส่วนเนื้อหาไม่ว่าจะเป็นทั้งหมดหรือบางส่วนในระบบการระงับข้อพิพาทออนไลน์ TalkDD ของ ที เอช เอ ซี สถาบันอนุญาโตตุลาการ โดยไม่ได้รับการอนุญาตเป็นหนังสือจาก ที เอช เอ ซี สถาบันอนุญาโตตุลาการ หรือนำข้อมูลออกเผยแพร่ต่อสาธารณชน หรือกระทำการอื่นใดที่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของ ที เอช เอ ซี สถาบันอนุญาโตตุลาการ 

13. โลโก้ TalkDD
นอกเหนือจากสิทธิของผู้ใช้งานที่อ้างถึงข้างต้น ผู้ใช้งานได้รับอนุญาตให้ใช้โลโก้ TalkDD เป็นเครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือ (trustmark) เพื่อความพึงพอใจของลูกค้า และร้านค้าที่เกี่ยวข้อง (Associated shops) ด้วย  โลโก้นี้เป็นกรรมสิทธิ์เครื่องหมายทางการค้าของ TalkDD และสิทธิของในการใช้โลโก้ต้องเป็นไปตามการปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างต่อเนื่อง ดังต่อไปนี้ 

     
     ●     ผู้ใช้งานต้องวางโลโก้ TalkDD บนเว็บไซต์ที่มีการใช้งาน ติดตั้งลิงค์บนโลโก้ TalkDD และแสดงให้ลูกค้าเห็นว่าเป็นลิงค์มายังหน้าเว็บเพจ TalkDD ที่ลูกค้าสามารถแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้นได้ อ่านวิธีการวางโลโก้ที่นี่
     
     
●     ผู้ใช้งานต้องรักษามาตรฐานที่ดีที่สุดในการระงับข้อร้องเรียนของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ดีที่สุด แต่ไม่จำกัดอยู่แต่เฉพาะ (1) ความพยายามในการหาข้อตกลงร่วมกันกับลูกค้าในเรื่องข้อร้องเรียนของลูกค้าในร้อยละส่วนใหญ่ของกรณีต่าง ๆ และ  (2) ปฏิบัติตามข้อตกลง (สัญญาประนีประนอมยอมความ) และ/หรือ การตัดสินวินิจฉัย (ข้อเสนอแนะ)โดยผู้ประนอมข้อพิพาทคนกลาง ที่ ที เอช เอ ซี สถาบันอนุญาโตตุลาการ เป็นผู้แต่งตั้ง

การที่ผู้ใช้งาน ไม่สามารถตอบสนองต่อ ข้อร้องเรียนของลูกค้าหรือไม่สามารถยกระดับเรื่องร้องเรียนไปสู่การประนอมข้อพิพาทออนไลน์ซึ่งได้ทำการตกลงกันไว้ก่อนแล้วถือเป็นการที่ผู้ใช้งานไม่สามารถทำให้ข้อตกลงหรือการตัดสินวินิจฉัยที่เป็นปัญหาประสบความสำเร็จได้  

14. การแจ้งยกเลิกสัญญา
TalkDD จะตรวจสอบการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กล่าวถึงข้างต้นของผู้ใช้งานอย่างสม่ำเสมอ TalkDD มีสิทธิเด็ดขาด ในการระงับหรือยกเลิกการใช้งานและการอนุญาตการใช้งานระบบ (ซึ่งรวมถึงการใช้งานระบบและการอนุญาตในการใช้โลโก้ของ TalkDD) โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าตามดุลยพินิจของ TalkDD เนื่องจากถือว่าให้ความร่วมมือในการพยายามหาข้อตกลงร่วมกันกับลูกค้าของผู้ใช้งาน ทาง TalkDD จะทำการแจ้งเตือนผู้ใช้งานผ่านทางอีเมล์ก่อน หากสถิติกรณีข้อพิพาทของผู้ใช้งานแสดงให้เห็นว่ามีความเสี่ยงที่ผู้ใช้งานจะไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 

15. การใช้กระบวนการทางกฏหมายอื่นๆ 
การใช้งานระบบ TalkDD ไม่ได้ตัดสิทธิผู้ใช้งานในการดำเนินการส่งฟ้องคดีต่อศาลและผู้ใช้งานตกลงว่าการระงับข้อพิพาทโดยระบบ TalKDD  อาจแตกต่างจากคำวินิจฉัยของศาลไทยตามกฎหมายไทยเมื่อนำข้อกำหนดทางกฎหมายมาปรับใช้ 

16. การเปิดเผยข้อมูล
ในระหว่างที่ข้อกำหนดของสัญญายังมีผลบังคับใช้ ตลาดกลางออนไลน์ (online marketplaces) ภายใต้กิจการที่ผู้ใช้งานดำเนินการและเครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือ (trustmark) ทั่วโลกจะใช้โลโก้ของ TalkDD เป็นส่วนหนึ่งในการประเมินผู้ใช้งานในฐานะผู้ค้า โดยการยอมรับสัญญา ผู้ใช้งานตกลงว่าตลอดระยะเวลาของสัญญานี้ TalkDD สามารถแจ้งข้อมูลต่อไปนี้ให้กับตลาดออนไลน์และผู้ใช้เครื่องหมายความน่าเชื่อถือ (trustmark) TalkDD ดังต่อไปนี้

     
     ●     ชื่อกิจการและ URL เว็บไซต์ของผู้ใช้งาน

     ●     สถิติการระงับข้อพิพาทกรณีพิพาทที่ไม่เปิดเผยตัวตนเกี่ยวกับกรณีพิพาทของผู้ใช้งาน

     ●     ไม่ว่าผู้ใช้งานจะยินยอมให้ผู้ซื้อยกระดับกรณีพิพาทไปสู่การประนอมข้อพิพาทออนไลน์ภายใต้ระบบ TalkDD ที่ต่อมาได้แต่งตั้งผู้ประนอมข้อพิพาทที่เป็นคนกลางมาทำหน้าที่ช่วยเหลือคู่กรณีตัดสินระงับข้อพิพาทโดยมีผลผูกพัน 

     ●     ไม่ว่าผู้ใช้งานจะชำระเงินค่าธรรมเนียมจำนวนทั้งหมด (หรือบางส่วน) ของค่าดำเนินการของระบบ TalkDD  ที่ผู้ซื้ออาจรับผิดได้ตามปกติหรือไม่ก็ตาม และ

     ●     ไม่ว่าผู้ใช้จะฝ่าฝืนสัญญาที่ทำกับ TalkDD ส่งผลให้เกิดการยกเลิกสัญญาหรือไม่ก็ตาม 

     ●     TalkDD มีสิทธิ์ในการเผยแพร่ข้อมูลเหล่านี้ 

17. ความถูกต้องของข้อมูล
ผู้ใช้งานต้องรับรองว่าข้อมูลทั้งหมดที่ให้ไว้กับ TalkDD ตลอดข้อกำหนดเวลาสัญญานี้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่ที่ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงานทางด้านกฎหมายหรือนิติกรรมของผู้ใช้งาน ร้านค้าที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ กรณีข้อพิพาทนั้นถูกต้องแม่นยำและครบถ้วนสมบูรณ์ตามที่ผู้ใช้งานรับรู้และทำความเข้าใจ ผู้ใช้งานต้องรับผิดชอบในการแจ้ง TalkDD ในทันทีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงข้อมูลที่ได้ส่งมาในช่วงการลงทะเบียนใช้ระบบและบริการของ TalkDD โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ

18. การบอกเลิกสัญญา
สัญญานี้สามารถบอกเลิกได้และการเข้าถึงบริการ TalkDD ของผู้ใช้งานซึ่งรวมถึงโลโก้ของ TalkDD สามารถเพิกถอนได้ผ่านวิธีการดังต่อไปนี้ 


     ●     TalkDD มีสิทธิในการจำกัด ระงับหรือเลื่อนการเปิดใช้งานบริการที่ผู้ใช้งานสั่งงานและบอกเลิกสัญญาโดยมีผลบังคับใช้ได้ทันที หากผู้ใช้งานไม่ชำระค่าธรรมเนียมที่ทำการตกลงร่วมกันภายในเวลาที่กำหนด

     ●     TalkDD มีสิทธิในการบอกเลิกสัญญานี้โดยมีผลบังคับใช้ทันทีโดยไม่ต้องจ่ายเงินทดแทนหรือคืนเงินค่าธรรมเนียมใด ๆ หากผู้ใช้งานฝ่าฝืนข้อกำหนดใด ๆ ในสัญญานี้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดแต่เพียงเฉพาะการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดในเรื่องโลโก้ของ TalkDD ตัวอย่างเช่น ในกรณีที่ผู้ใช้งานลบ ไม่เปิดใช้งานหรือกระทำการอื่นใดที่ทำให้ลิงค์ไปสู่ TalkDD ที่อยู่บนเว็บไซต์ของผู้ใช้งานไม่สามารถทำงานได้ ทาง TalkDD มีสิทธิในการจำกัด ระงับหรือเลื่อนการเปิดใช้งานบริการที่ผู้ใช้งานสั่งงานและบอกเลิกสัญญาโดยมีผลบังคับใช้ได้ทันที โดยให้ถือเป็นดุลยพินิจของ TalkDD แต่เพียงผู้เดียว หากมีความเสี่ยงในเรื่องการใช้ข้อมูลอย่างไม่เหมาะสม พฤติกรรมที่ส่อไปในทางฉ้อโกงหรือการดำเนินการผิดกฎหมายใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งาน TalkDD ของผู้ใช้งาน
 
19. การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดการใช้งาน
TalkDD ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ได้โดยไม่ต้องทำการบอกกล่าวล่วงหน้า 

20. อำนาจในการระงับข้อพิพาท
ผู้ขอจดทะเบียนจะต้องมีอำนาจในการระงับข้อพิพาท อำนาจในการเจรจาต่อรองและอำนาจในการเสนอข้อคิดเห็นและวิธีระงับข้อพิพาทต่าง ๆ 

21. ข้อกำหนดอื่น ๆ


     ●     การรับประกัน -  TalkDD ไม่สามารถรับประกันว่าข้อพิพาททั้งหมดที่ผ่าน TalkDD จะได้รับการระงับอย่างประสบความสำเร็จ ดังนั้น ผู้ใช้งานเข้าใจและตกลงว่า TalkDD ไม่มีความรับผิดที่เกี่ยวข้องกับการไม่สามารถทำให้เกิดข้อตกลงได้ในระยะเวลาการระงับข้อพิพาท ซึ่งถือเป็นการปฏิเสธการรับผิดใด ๆ ทั้งหมด 

     ·         คุณสมบัติของผู้ใช้งาน - ระบบ TalkDD มีความประสงค์ที่จะให้บริการกับผู้ใช้งานที่มีอายุ 20 ปี ขึ้นไป เท่านั้น ห้ามมิให้ผู้ใดก็ตามที่อายุต่ำกว่า 20 ปี เข้าถึงหรือใช้งาน TalkDD โดยเด็ดขาด โดยในการเข้าถึงหรือการใช้งานTalkDD ผู้ใช้งานจะต้องยืนยันว่าตนเองมีอายุ 20 ปี ขึ้นไป

     ·           การปฏิเสธความรับผิดชอบ - เว็บไซต์ platform และบริการของ TalkDD นั้นจัดเตรียมให้ไว้ “ตามควร” โดยไม่มีการรับรองใด ๆ อย่างชัดเจนหรืออย่างมีนัย
     
     ·         การจำกัดความรับผิด – ผู้ใช้งานรับทราบและยอมรับว่าจะไม่มีกรณีใด ๆ ที่ TalkDD จะต้องรับผิดในการสูญเสียใด ๆ ของผู้ใช้งาน หรือความเสียหายที่เป็นผลตามมา หรือความเสียหายพิเศษ ความเสียหายทางอ้อมหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นด้วยความบังเอิญใด ๆ ซึ่งเกิดขึ้นจาการใช้หรือไม่สามารถใช้  TalkDD หรือการฝ่าฝืนสัญญานี้ถึงแม้จะมีการให้คำแนะนำเรื่องความเป็นไปได้ในการเกิดความเสียหายดังกล่าวก็ตาม ถึงแม้ว่า TalkDD คือระบบที่ให้ความช่วยเหลือผู้ใช้งานในเรื่องข้อพิพาทที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายออนไลน์ TalkDD ก็ไม่สามารถรับประกันได้ว่าทาง TalkDD จะสามารถระงับข้อพิพาททั้งหมดที่ผ่าน TalkDD ได้อย่างประสบความสำเร็จ ซึ่งผู้ใช้งานได้ทำความเข้าใจและยอมรับแล้วว่า TalkDD ไม่ต้องรับผิดในเรื่องใด ๆ ก็ตามที่เกี่ยวข้องกับข้อพิพาทและข้อร้องเรียนต่าง ๆ ทั้งหมด และ TalkDD ไม่มีข้อผูกพันในการแจ้งผลในการให้ความช่วยเหลือในเรื่องข้อร้องเรียนผ่าน TalkDD Platform

     ●     หลักฐาน – ข้อมูลต่าง ๆ ทั้งหมดที่ทำการแลกเปลี่ยนทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่ที่อีเมลหรือ SMS ข้อมูลโทรศัพท์เคลื่อนที่และ log การเชื่อมต่อข้อมูลกับเว็บไซต์มีผลผูกพันเป็นหลักฐานระหว่างผู้ใช้งานและ TalkDD โดยที่สำเนาเอกสารสัญญา ใบสั่งซื้อและใบแจ้งหนี้ต่าง ๆ ที่เก็บไว้ในสื่อบันทึกที่มีความน่าเชื่อถือและมีความคงทนสามารถนำกลับมาทำซ้ำเป็นหลักฐานได้

     ●     กฎหมายที่ใช้ควบคุมสัญญานี้อยู่ภายใต้การควบคุมของกฎหมายไทย 
     
     ·         หากท่านมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับข้อกำหนดการใช้งานนี้ กรุณาติดต่อ TalkDD ที่ [email protected]